วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา  วัตถุประสงค์
พีรพัฒน์จะเป็นผู้นำภูมิภาคอาเซียนและ เราทำธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีด้านความสะอาด พีรพัฒน์เป็นธุรกิจของคนไทย  พีรพัฒน์จะก้าวไปไม่หยุดยั้ง
เอเซียใต้ในปี 2020  ในด้านความสะอาด ในตลาดสถาบันและอุตสาหกรรม “เพื่อกำไรสูงสุดในระยะยาว”  
ในตลาดองค์กร  สนองธุรกิจท่องเที่ยว เรามุ่งธุรกิจบริการที่อาศัยอุปกรณ์  ด้วยการให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้า  
ต่อไปอย่างมั่นคง   รวมถึงด้านสุขอนามัย และเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์    
ที่จำเป็นมากขึ้นทั้ง โรงงานอาหาร      
แคทอริ่ง และ ร้านอาหาร

วัฒนธรรมองค์กร

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)  มีการอบรมและปลูกฝังพนักงานทุกท่านให้เป็นคนดีทั้งต่อองค์กร และต่อสังคมภายนอก   โดยให้ความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกผ่านทางโครงการอบรมต่างๆของบริษัทฯ  และยังได้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานทุกท่านเดินไปในแนวทางเดียวกันสำหรับการพัฒนาตนเองอันเพื่อประโยชน์ทั้งตนเองและส่วนรวม

 

AEC Culture

Accountability Encouragement Competitiveness
     
การมีสำนึกรับผิดชอบ ทั้งต่อองค์กร   การให้กำลังใจและสนับสนุนแก่ทุกหน่วย การช่วยกันเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ลูกค้า ตนเอง และ สังคม งานเพื่อผลสำเร็จขององค์กรโดยรวม เพื่อกำไรสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
     
คือ การแสดงออกถึงความมึ่งมั่นและความตั้งใจ คือ การร่วมประสานประโยชน์ ให้ความสำคัญ คือ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ความ
ที่จะให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุวัตถุประสงค์ กับเป้าหมายหลักขององค์กร    มีส่วนร่วมใน สามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้
ตามที่กำหนด   รวมถึงการบริหารทีมงาน และ การผลักดันทุกภาคส่วนขององค์กรไปสู่ เกิดประโยชน์ต่องาน ต่อตนเอง ต่อองค์กร 
การยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน/การ ความสำเร็จ เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้
บริหารงานของตนเอง   ตลอดเวลา
     
การปลูกฝังพฤติกรรมที่ต้องการ การปลูกฝังพฤติกรรมที่ต้องการ การปลูกฝังพฤติกรรมที่ต้องการ
- ตั้งใจทำงานให้สำเร็จเ็ต็มความสามารถ - ให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่างๆ  - กระตือรือล้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
- พยายามทำให้มากกว่าและดีกว่าที่ได้รับ   อย่างเต็มความสามารถ - พยายามหาโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติม
  มอบหมาย - มองเป้าหมายหลักและภาพรวมมากกว่า   ด้วยตนเอง
- ใส่ใจและให้ความสำัคัญกับทุกรายละเอียด   เป้าหมายส่วนตัว หรือของหน่วยงาน - มีการตั้งเป้าหมายและวางแผนที่จะเรียนรู้สิ่ง
  ของขึ้นตอนการทำงาน - อาสาทำงานเพื่อให้งานสำเร็จ   ใหม่ๆอย่างชัดเจน
- พยายามคิดหาวิธีการหลายๆวิธี เพื่อให้งาน   - สามารถถ่ายทอดสิ่งใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่น
  ออกมาดีที่สุด     เข้าใจได้
- ลงมือทำงานทันทีที่ได้รับมอบหมาย   - สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้กับงาน
- ไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดเล็กน้อยผ่านไป      ที่ได้รับมอบหมาย
  แม้จะไม่ส่งผลกระทบต่องานก็ตาม   - กระหายที่จะแข่งขันกับตนเองเพื่อสิ่งที่ดีกว่า
    - สนใจและติดตามความเป็นไปของสิ่งที่เกี่ยว
      ข้องกับภารกิจที่รับผิดชอบและธุรกรรมของ
       องค์กร